OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak ste mojim zákazníkom, odoberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Obsah, ktorý vás v tomto dokumente čaká:
I. Obsah a účel dokumentu
II. Prevádzkovateľ
III. Prehlásenie
IV. Rozsah osobných údajov a účely spracovania
V. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
VI. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám
VII. Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov
VIII. Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie vašich práv
IX. Mlčanlivosť

I. Obsah a účel dokumentu
V tomto dokumente sú obsiahnuté informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov poskytnutých návštevníkmi webových stránok www.anetasekacova.sk, klientmi a záujemcami o poskytované služby (dotknuté osoby).

Účelom tohto dokumentu je zoznámiť vás (dotknuté osoby) s vašimi právami a poskytnúť zrozumiteľné informácie o tom, ako bude s osobnými údajmi nakladené.

Vážim si vašej dôvery, s ktorou mi svoje osobné údaje poskytujete a o osobné údaje sa starám podľa zákona 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, aj podľa Nariadenia (EU) 2016/679, tj. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré je účinné 25.5.2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR.

II. Prevádzkovateľ

Aneta Sekáčová, IČO: 53811941, s miestom podnikania Nám. Slovenskej republiky 25/4, 014 01 Bytča, Slovenská republika
Zapísaná v živnostenskom registri
(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

Kontaktný e-mail je: mail@anetasekacova.sk

Vaše osobné údaje spracovávam ako prevádzkovateľ, tj. určujem, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, po ako dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších sprostredkovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

III. Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu,
 • plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
 • umožním a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

IV. Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Ak pre spracovanie niektorých osobných údajov pre konkrétne účely spracovania musím mať váš súhlas, potom takéto údaje k danému účelu spracovávame len s vaším súhlasom.

Osobné údaje, ktoré spracovávam:

Meno, priezvisko, adresa, IČ, DIČ (len ak objednávate ako podnikateľ), e-mail, telefónne číslo, IP adresu, cookies, informácie o objednaných a zakúpených produktoch a službách.

Spracovávam údaje, ktoré mi sami poskytnete, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

A. Spracovanie osobných údajov za účelom uzatvorenia zmluvy a plnenia zmluvných povinností

Aby som s vami mohla uzavrieť zmluvu a dodať vám vami objednané produkty alebo služby a viesť i s tým súvisiacu komunikáciu s vami, spracovávame tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, IČ, DIČ (len ak objednávate ako podnikateľ), e-mail, informácie o objednaných a zakúpených produktoch a službách.

Oprávnením pre spracovanie týchto údajov je priamo plnenie zmluvných povinností zo zmluvy uzatvorenej medzi nami. Pritom nemusí ísť vyložene o zmluvu uzavretú v klasickej tlačenej podobe, vlastnoručne podpísanú. Spravidla pôjde o zmluvu uzavretú vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webových stránkach a naším potvrdením takej objednávky.

Osobné údaje k účelu uzatvorenia a plnenia zmluvy spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Po skončení zmluvného vzťahu sú potom niektoré údaje uchovávané pre účely plnenia právnych povinností alebo pre účely oprávneného záujmu, ako sa dočítate v nasledujúcich častiach tohto dokumentu.

B. Spracovanie osobných údajov pre plnenie povinností z účtovných, daňových a ďalších právnych predpisov

Aby som splnila povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, najmä v oblasti účtovníctva, daňového práva a archívnictva, spracovávam tieto údaje: meno, priezvisko, adresu, IČ, DIČ a údaje o zakúpenom produkte/službe (tj. údaje uvedené na faktúrach). Povinnosti mi vyplývajú najmä s nasledujúcich právnych predpisov: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Z. z. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Doba, po ktorú sú údaje spracovávane, je stanovená priamo právnymi predpismi, ktoré mi povinnosť ich spracovávania ukladajú.

C. Spracovanie osobných údajov pre účely mojich oprávnených záujmov

Oprávnený záujem môže pokrývať celý rad situácii. Preto vás informujem o oprávnených záujmoch, pre ktoré osobné údaje spracovávame:

 • Oprávnený záujem je ochrana a preukázanie mojich práv a právnych nárokov, najmä z uzavretých zmlúv alebo spôsobenej ujmy. Pre tieto účely spracovávam osobné údaje po dobu 4 rokov po ukončení zmluvnej spolupráce alebo nášho posledného kontaktu, pokiaľ k uzatvoreniu zmluvy nedošlo. Táto lehota je stanovená vzhľadom k premlčacím lehotám nároku so zohľadnením toho, že sa o prípadnom na súde uplatnenom nároku nemusíme dozvedieť hneď v okamihu jeho uplatnenia druhou stranou. Pre tieto účely sú uchovávané údaje zo zmlúv a našej vzájomnej komunikácie.
 • Oprávnený záujem je ďalej priamy marketing, tj. informovanie o rôznych novinkách, akciách, produktoch, či iných skutočnostiach súvisiacich s podnikaním prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje môžem spracúvať aj za účelom poskytovania informácii o tovare alebo službách, ktoré by Vás mohli zaujímať. V prípade, ak medzi nami vznikol zmluvný vzťah, môžem Vás na základe nášho oprávneného záujmu podľa ust. § 62 ods. 3 zák. č. 351/2011 Z.z. kontaktovať prostredníctvom e-mailu, SMS s informáciami o tovare a službách podobných tým, ktoré boli predmetom nášho predchádzajúceho predaja alebo rokovania o predaji, pokiaľ ste takéto použitie údajov skôr neodmietli, resp. skôr nenamietali. Vaše osobné údaje nebudem zdieľať s tretími stranami na marketingové účely bez Vášho predchádzajúceho výslovného súhlasu. Pre zasielanie obchodných oznámení budem spracovávať tieto osobné údaje našich klientov: meno, priezvisko, adresu, e-mail, pohlavie, na čo klikáte v emaili a kedy ich najčastejšie otvárate. Ak ste mojím klientom, robím tak na základe oprávneného záujmu, lebo predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú. Zasielanie obchodných oznámení na váš e-mail môžete vždy jednoduchým spôsobom ukončiť kliknutím na odkaz uvedený v e-maile. Ak by som pre zasielanie mojej ponuky alebo informácií o novinkách používala klasickú tlačenú formu alebo telefonický hovor alebo niektorú z komunikačných aplikácií typu skype, messenger, aj tu budem rešpektovať, pokiaľ mi dáte vedieť, že si ďalší kontakt neželáte. Za účelom priameho marketingu budem Vaše osobné údaje spracovávať 5 rokov od Vášho posledného nákupu alebo záujmu o nákup našich služieb a tovaru.
  Pokiaľ nie ste zákazníkom zasielam vám newslettery a obchodné oznámenia len na základe vášho súhlasu po dobu, čo budem poskytovať tieto služby. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať použitím odhlasovacieho odkazu, ktorý je súčasťou každého zaslaného e-mailu.
 • pokročilý marketing na základe súhlasu
  Iba na základe vášho súhlasu vám môžem zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.

D. Spracovanie osobných údajov na základe vášho súhlasu pre marketingové účely

Ak nie ste zatiaľ mojim klientom, budem vám zasielať našu ponuku služieb a produktov, informácie o nových článkoch a ďalšie podobné oznámenia iba v prípade, že mi k tomu udelíte svoj súhlas (kliknutím na tlačidlo pri webovom formulári alebo na príslušný odkaz v e-maile). Budem tak robiť, do doby čo budem poskytovať služby. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať použitím odhlasovacieho odkazu, ktorý je súčasťou každého zaslaného emailu

E. Fotografická dokumentácia - živé akcie napr. workshopy, video konferencia, online kurzy, referencie, fotky atď.
Iba s vašim súhlasom spracovávam (zverejňujem za účelom prezentácie mojich služieb a produktov) údaje napísané vo vašich referenciách (alebo údaje vyslovené, ak ma referencia podobu hovoru alebo videa), rovnako ako fotografie a videá z mnou usporiadaných živých akcií.
Predtým, ako mi váš súhlas udelíte, vás vždy budem informovať o tom, k akým údajom a k akému konkrétnemu účelu spracovania sa bude súhlas vzťahovať. Ak nie je výslovne u daného súhlasu uvedené inak, udeľujete ho na 5 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ak niektoré vaše osobné údaje spracovávam aj na základe iného právneho titulu (viď pod písmenami A až C vyššie), budem pre tieto účely osobné údaje spracovávať i po odvolaní vášho súhlasu, pretože k takýmto konkrétnym účelom súhlas nutný nie je.

F. Cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam aj vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem prevádzkovateľa, lebo verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.
Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. Moje webové stránky sa dajú prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

V. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupni technického rozvoja. Chránim ich akoby boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne najmä) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

VI. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám (príjemcovia osobných údajov)

So zaistením niektorých našich zmlúv alebo zákonných povinností mi pomáhajú ďalšie osoby, ktoré sú v pozícii sprostredkovateľov. Najmä sa jedná o spolupracujúcu účtovníčku, poskytovateľov dátových úložísk a softwarových aplikácií a v prípade zaslania knihy alebo iných fyzických produktov aj zmluvný prepravca. So sprostredkovateľmi uzatváram písomné zmluvy, v ktorých je dohodnuté plnenie povinností v oblasti ochrany osobných údajov, aby vaše údaje zostali v bezpečí.

Osobné údaje môžu byť zdieľané so štátnymi orgánmi a/alebo orgánmi činnými v trestnom konaní, ak to vyžadujú príslušné právne predpisy alebo ak to vyžaduje ochrana našich oprávnených záujmov (vrátane oprávnených záujmov tretích strán) v súlade s platnými právnymi predpismi.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie sprostredkovateľov, ktorí dokážu dáta ochrániť lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to poskytovatelia týchto platforiem:

 • prevádzkovateľ aplikácie pre komunikáciu, web a fakturáciu,
 • prevádzkovateľ aplikácie pre e-mailovú komunikáciu a zákaznícku podporu,
 • Facebook, Google,
 • poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva,
 • poskytovatelia IT služieb a hostingu vrátane cloudových úložísk,
 • poskytovatelia asistenčných služieb pre zákaznícku podporu,
 • poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet),
 • poskytovatelia právnych služieb, advokáti,
 • poskytovatelia tlačených a poštových služieb,
 • partneri spolupracujúci so mnou v špeciálnych akciách pre klientov.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie, či sprostredkovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere budem na sprostredkovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Odovzdávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

VII. Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte radu práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: mail@anetasekacova.sk.

A. Právo na prístup k informáciám
Ide o právo na potvrdenia, či spracovávame vaše osobné údaje a ak áno, potom na prístup k týmto údajom a informáciám o ich spracovaní.

B. Právo na opravu osobných údajov
Ide o právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. S prihliadnutím k účelom spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to i poskytnutím dodatočného prehlásenia (v ktorom uvediete údaje úplne).

C. Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“)
V prípadoch stanovených zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje (v GDPR sú dôvody uvedené v čl. 17, vrátane uvedenia výnimiek, kedy sa výmaz neuskutoční).

D. Právo na obmedzenie spracovania
V prípadoch stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.

E. Právo na prenositeľnosť údajov
Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získať svoje osobné údaje a prenechať ich inému prevádzkovateľovi. Ak to bude technicky uskutočniteľné, máte právo požadovať priamo prevedenie inému prevádzkovateľovi.

F. Právo namietať spracovanie
V prípadoch, kedy osobné údaje spracovávame pre účely oprávnených záujmov, máte právo namietať voči takémuto spracovaniu a potom naďalej nebudeme údaje spracovávať, ak náš oprávnený záujem nebude prevažovať nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Ak je oprávnený záujmom priamy marketing, potom má vznesenie námietky vždy za následok ukončenie ďalšieho spracovania pre účely priameho marketingu.

G. Právo podať sťažnosť u dozorného úradu
Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Bližšie informácie o úrade aj o ochrane osobných údajov nájdete priamo na stránkach úradu https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Budem rada, ak ma najprv informujete o tomto podozrení, aby som prípadné pochybenie mohla napraviť.

H. Odhlásenie zo zasielania newsletteru a obchodných oznámení
Emaily s inšpiráciou, článkami, produktami a službami vám zasielam, na základe môho oprávneného záujmu, ak ste môj klient. Ak klientom nie ste, e-maily vám posielam len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch sa odber týchto obchodných oznámení (e-mailov) ukončíte kliknutím na odkaz Odhlásiť sa na konci každého zaslaného emailu.

VIII. Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie vašich práv

V prípade, že budete mať ďalšie otázky k spracovaniu vašich osobných údajov u prevádzkovateľa, môžete ma kontaktovať na e-maile mail@anetasekacova.sk. Správou na tento e-mail alebo zaslaním písomnej požiadavky na našu adresu uvedenú v úvodnej časti tohto dokumentu, môžete tiež priamo uplatniť vaše práva, o ktorých píšeme v článku VII. Len si dovoľujem upozorniť, že pre účely overenia toho, že požiadavka je uplatnené skutočne priamo vami, vás môžem potom ešte kontaktovať o totožnosť a požiadavku si primeraným spôsobom overiť. To isté platí aj pre prípadnú telefonickú a obdobnú komunikáciu.

IX. Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že ja a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Aktuálne znenie tohto dokumentu nájdete vždy na stránkach www.anetasekacova.sk. Toto znenie je účinné od 12.3.2021.