VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Úvodné ustanovenie a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok
 
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež uvádzané len skratkou „VOP“) platia pre nákup e-bookov (elektronických kníh), audio nahrávok, videí a online kurzov (ďalej spoločne označované aj ako „digitálny obsah“ alebo „produkty“) a služieb (konzultácií, prednášok online alebo osobne) cez webové rozhranie www.anetasekacova.sk.

2. Nákup produktov a služieb prebieha na základe Kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Proces uzatvárania Kúpnej zmluvy je podrobne popísaný v čl. III. VOP. Tieto VOP sú dokumentom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a podrobne uvádza a vysvetľuje práva a povinnosti oboch strán kúpnej zmluvy, teda Kupujúceho aj Predávajúceho. Podmienky, ktoré sú v Kúpnej zmluve dohodnuté odlišne od ustanovení VOP, majú prednosť (teda text Kúpnej zmluvy je nad textom VOP). VOP riešia aj niektoré ďalšie otázky, ktoré s nákupom digitálneho obsahu alebo s užívaním internetových stránok www.anetasekacova.sk súvisia.

3. VOP obsahujú informácie, ktoré potrebujete mať k dispozícii ešte pred tým, než produkt kúpite. Prosím, prečítajte si VOP starostlivo a v prípade, že k nim budete mať pripomienky, či otázky, kontaktujte ma ešte pred objednaním produktu. Kontakty nájdete v čl. II. VOP. Tým, že v objednávke kliknete na tlačidlo „Odoslať objednávku“, „Odoslať“, "Objednať" mi totiž dávate signál, že ste VOP videli, čítali a súhlasíte s takým priebehom obchodu a spolupráce, aký tu popisujem.

4. Vo VOP máte k dispozícii všetky podstatné informácie. Pre rýchlejšiu orientáciu je tu obsah:

Obsah VOP:
I. Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok
II. Dôležité pojmy (definície)
III. Objednávka a uzavretie Kúpnej zmluvy
IV. Cena produktov a platba
V. Dodacie podmienky
VI. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardvérom a softvérom a ochrana autorských práv
VII. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy, poučenie spotrebiteľa
VIII. Záruka, práva z vadného plnenia, reklamačný poriadok
IX. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov
X. Záverečné ustanovenia

II. Dôležité pojmy (definície)

1. PREDÁVAJÚCI.
Predávajúcim je: Aneta Sekáčová
Adresa pre doručovanie elektronickej pošty: mail@anetasekacova.sk

2. KUPUJÚCI. Kupujúci je ten, kto prostredníctvom webového rozhrania www.anetasekacova.sk uzavrie so mnou ako Predávajúcim Kúpnu zmluvu, a tým si zakúpi niektorý z produktov. Kupujúcim môže byť podnikateľ (podnikajúca fyzická osoba – OSVČ alebo právnická osoba, napr. s.r.o. alebo akciová spoločnosť) alebo spotrebiteľ.

3. SPOTREBITEĽ. Spotrebiteľom sa pre účely zákona, najmä zákona č. 102/2014 Z. z., rozumie  fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania alebo zamestnania. Ak ste fyzická osoba a do objednávky uvediete IČO, budem mať za to, že Kúpnu zmluvu uzatvárate ako podnikateľ a nie ako spotrebiteľ.

4. SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA. Je to Kúpna zmluva, v ktorej ako Kupujúci vystupuje spotrebiteľ. Podľa platných zákonov je spotrebiteľ viac chránený ako Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. Súčasne má predávajúci i viac povinností voči spotrebiteľovi než voči inému Kupujúcemu a je povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie stanovené Občianskym zákonníkom, tak zákonom na ochranu spotrebiteľa. Ak je Kupujúcim iná osoba než spotrebiteľ, nevyužijú sa tie ustanovenia VOP, ktoré slúžia výhradne pre ochranu spotrebiteľa.

5. ZMLUVA UZATVORENÁ DIŠTANČNÝM SPÔSOBOM. Je to taká Kúpna zmluva, ktorá je uzavretá prostredníctvom PROSTRIEDKOV KOMUNIKÁCIE NA DIAĽKU, tj. je uzavretá bez toho, aby sa Predávajúci a Kupujúci museli osobne stretnúť, pretože ju uzatvárajú cez webové rozhranie alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie, telefonicky alebo s využitím obdobných komunikačných prostriedkov. Náklady spojené s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä náklady na internetové pripojenie a telefónne hovory) si hradíte sami a nelíšia sa od bežnej sadzby účtovanej vaším operátorom, resp. poskytovateľom internetového pripojenia. Uskutočnením objednávky výslovne súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku.

6. ROZHODUJÚCE PRÁVNE PREDPISY. Sú to platné právne predpisy, ktorými sa riadi vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Ide najmä o zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákon č. 102/2014 Z. z., Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípadoch, kedy je Kupujúcim spotrebiteľ a o zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník a zákon č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník. (ďalej tiež "OZ").

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
 
1. Kupujúci si objednáva produkty a služby cez webové rozhranie, t.j. cez automatický objednávkový systém, odoslaním vyplneného objednávkového formulára.

2. POPIS PRODUKTOV A SLUŽIEB. Na webovom rozhraní je uvedený podrobný popis ponúkaných produktov a služieb vrátane uvedenia toho, čo obsahujú, komu sú určené, čo Kupujúcemu môžu priniesť a v akom formáte sú poskytované, prípadne, či sú pre ich efektívne používanie a absolvovanie nutné ešte nejaké ďalšie podmienky. Je tu aj podrobný popis bonusov, ktoré sú k jednotlivým produktom poskytnuté. Všetky prezentácie uvedené na webovom rozhraní sú informatívneho charakteru. Ako Predávajúca nie som povinná uzavrieť Kúpnu zmluvu ohľadne týchto produktov.

3. OBJEDNÁNIE PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB. Pre objednávanie produktov alebo služieb cez webové rozhranie slúži objednávkový formulár, kde ako Kupujúci vyplníte vaše meno, priezvisko alebo firmu, adresu, e-mail, telefónne číslo, u podnikateľov IČO, DIČ, a zvolíte spôsob úhrady a vyberiete označením (zakliknutím) vybraný produkt alebo produkty.

Pred odoslaním objednávky vám je umožnené skontrolovať a meniť údaje vložené do objednávkového formulára a prípadne ešte opraviť vzniknuté chyby a nezrovnalosti. Objednávku odošlete kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“, "Odoslať", "Objednať".

O obdržaní objednávky vás budem informovať e-mailom zaslaným na vašu elektronickú adresu, ktorú ste zadali v objednávke. Informácia o obdržaní objednávky je zasielaná automaticky. Ak nie je v potvrdení uvedené, že objednávku prijímam, zašlem vám informáciu o prijatí objednávky v nasledujúcom e-maile. Do okamihu, než je vám doručené potvrdenie o prijatí vašej objednávky, je možné telefonicky alebo e-mailom (na adresu uvedenú v čl. II. VOP) objednávku zrušiť. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na vašu elektronickú adresu uvedenú v objednávke je Kúpna zmluva uzavretá.

V prípade pochybností vás môžem kontaktovať za účelom overenia pravosti objednávky. V prípade, že sa mi nepodarí pravosť objednávky overiť, má sa zato, že objednávka vôbec nebola podaná a takou objednávkou sa nebudem naďalej zaoberať.

4. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe, tvorí ju vaša objednávka, jej prijatie z mojej strany a tieto VOP. Zmluvu archivujem v elektronickej podobe, nie je prístupná.

IV. Cena produktov a platba
 
1. CENA PRODUKTOV A SLUŽIEB. Na webovom rozhraní je vždy uvedená i aktuálne platná cena jednotlivých produktov a služieb. Cena je platná po celú dobu, kedy je na webovom rozhraní uvedená. Ak je uvedená akciová cena, je spolu s tým uvedené aj za akých podmienok a do akej doby akciová cena platí. Vzhľadom k charakteru produktov nevznikajú žiadne náklady na dopravu a ani ďalšie náklady spojené s jeho dodaním. Kalkulovaná cena uvedená v súhrne objednávky (tj. predtým, než kliknete na tlačidlo „Odoslať objednávku“, „Odoslať“, "Objednať") je preto už konečnou cenou.

Nie som platcom DPH. Všetky uvádzané ceny na webovej stránke www.anetasekacova.sk sú konečné.

2. Dohodnutou kúpnou cenou je cena uvedená pri produkte v okamihu odoslania vašej objednávky (uvedená v odoslanom objednávkovom formulári). Ak by došlo k zjavnej chybe pri uvedení ceny na webovom rozhraní (tým je myslený predovšetkým preklep, chyba pri zadávaní ceny) alebo obdobnej chybe v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy, potom nie som povinná vám za takúto zjavne chybnú cenu produkt dodať, a to ani v prípade, že došlo k automatickému potvrdeniu o prijatí objednávky. V prípade, že by už došlo z vašej strany aj k úhrade tejto zjavne chybnej ceny, som oprávnená od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak dôjde k zmene kúpnej ceny v dobe medzi odoslaním vašej objednávky a jej potvrdením z mojej strany, platí kúpna cena platná v okamihu odoslania objednávky, ak nedôjde medzi nami k inej výslovnej dohode.

3. Ak medzi nami nie je výslovne dohodnuté inak, som povinná vám produkty dodať až po úplnom zaplatení dohodnutej kúpnej ceny.

4. SPÔSOB PLATBY. Kúpnu cenu je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
- Bezhotovostne bankovým prevodom na môj účet (platba trvá väčšinou 1-2 pracovné dni): pokyny k platbe v podobe faktúry obdržíte v e-maile potvrdzujúcom prijatie objednávky. Pri platbe, prosím, nezabudnite uviesť príslušný variabilný symbol, aby mohla byť platba rýchlo spárovaná a produkt čo najskôr dodaný.
- Online bankovým prevodom (platba sa prevedie ihneď).

Prípadné ďalšie spôsoby platby budú uvedené na webovom rozhraní alebo môžu byť medzi nami výslovne dohodnuté. Kúpna cena sa hradí v eurách (EUR) alebo v prípade objednávok z Českej republiky v českých korunách (CZK).

5. SPLATNOSŤ KÚPNEJ CENY.
V prípade bezhotovostného prevodu je kúpna cena splatná do 7 dní od potvrdenia prijatia objednávky (teda od uzavretia Kúpnej zmluvy). Dátum splatnosti je uvedený v pokynoch k platbe a vo faktúre. Kúpna cena je zaplatená v okamihu, kedy je príslušná čiastka pripísaná na môj bankový účet. V prípade online platby kartou alebo rýchlym bankovým prevodom je kúpna cena splatná bezprostredne po uzavretí Kúpnej zmluvy.

Po prijatí platby vám vystavím doklad o prijatej platbe a faktúru, ktorú pri online platobných metódach obdržíte obratom po prevedení platby, v ostatných prípadoch do 3 pracovných dní od prijatia platby.
E-book nie je možné hradiť formou splátkového kalendára.

V. Dodacie podmienky
 
1. SPÔSOB DODANIA. Pri kúpe e-booku bude digitálny obsah vo formáte pdf alebo obdobnom dodaný po zaplatení kúpnej ceny na e-mail ako príloha e-mailovej správy alebo zaslaním odkazu, na ktorom je obsah možné stiahnuť, či otvoriť. Pri kúpe on-line kurzu vám po uhradení ceny bude vytvorený užívateľský účet na webovom rozhraní a budú vygenerované a na elektronickú adresu uvedenú v objednávke zaslané prístupové údaje k vášmu užívateľskému účtu (podmienky užívania sú uvedené v čl. VI týchto VOP). V prípade, že je pre všetkých prihlásených kurz otváraný v rovnaký deň, obdržíte po zaplatení prístupové údaje vo vopred ohlásený deň. Po prihlásení s využitím prístupových údajov vám bude digitálny obsah (on-line kurz) dodaný sprístupnením členskej sekcie. Ak to je s ohľadom na nadväznosť obsahu efektívne, budú vám jednotlivé lekcie sprístupňované postupne, podľa harmonogramu uvedenom na „nástenke“ členskej sekcie on-line kurzu.

Predávajúci je povinný poskytnúť dohodnuté služby – uskutočniť osobné stretnutie, alebo poskytnúť stretnutie pomocou elektronickej komunikácie s kupujúcim v dohodnutom dátume v objednávke, alebo v inom dátume na základe dohody s kupujúcim.
Predávajúci si vyhradzuje právo na organizačne podmienené zmeny v programe. K takýmto zmenám patrí napríklad aj realizácia poskytovanej aktivity, ktorá závisí od minimálneho počtu účastníkov.

2. DODACIA LEHOTA. E-book a on-line kurz (prístupové údaje) bude dodaný do 3 pracovných dní od pripísania platby na môj bankový účet. Pri platbe rýchlym online prevodom bude produkt dodaný obratom po prevedení platby. Výnimkou je len vyššie uvedená situácia, kedy on-line kurz začína pre všetkých prihlásených účastníkov v konkrétny rovnaký vopred avizovaný deň.

3. Po dodaní produktu si prosím čo najskôr skontrolujte funkčnosť a dostupnosť obsahu a pokiaľ zistíte nedostatky alebo vady, kontaktujte ma, prosím, aby som mohla vykonať nápravu. Podrobnosti sú uvedené v čl. VIII týchto VOP.

4. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardvérové a softvérové vybavenie umožňujúce najmä otvoriť a pracovať s dokumentmi vo formáte pdf, mp3 (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

VI. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardvérom a softvérom a ochrana autorských práv
 
1. Digitálny obsah zasielam iba vám, ako Kupujúcemu, na vašu elektronickú adresu, prípadne sprístupnením adresy webovej stránky, kde je obsah umiestnený. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardvérové a softvérové vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentmi vo formáte doc a pdf, mp3. K prehraniu obsahu v on-line kurze v členskej sekcii je nutné sa prihlásiť do vášho užívateľského účtu zadaním prístupových údajov. Obsah prehráte pomocou internetového prehliadača podporujúceho audio prehrávanie. Softvér musí obsahovať obvyklé zvukové kodeky. Pre on-line prehrávanie obsahu je nevyhnutné, aby ste boli pripojení k sieti internet s dostatočnou rýchlosťou pripojenia. Ďalej je nutné, aby váš hardvér umožňoval zvukový výstup. Nezodpovedám za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti či pomalej rýchlosti vášho internetového pripojenia. Môže sa stať, že je obsah krátkodobo dočasne nedostupný v prípade údržby dát alebo výpadku serveru. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

2.Digitálny obsah je chránený autorským právom a nie je možné ho bez môjho predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu ďalej šíriť alebo umožniť jeho používanie ďalšími osobami. Porušenie autorských práv je postihnuteľné nielen podľa autorského zákona, ale môže ísť aj o trestný čin. Produkty a služby slúžia výlučne ku vzdelávacím účelom a informačným účelom a je vytvorený s využitím mojich znalostí a skúseností. Jedná sa o návody a odporúčania a záleží len na vás, ako ich v praxi použijete a akú starostlivosť a úsilie budete venovať uvádzaniu týchto informácií do praxe. Preto nemôžem zodpovedať za to, aké konkrétne výsledky na základe produktov a služieb sami dosiahnete. Produkty nenahrádzajú osobnú konzultáciu. Informácie a cvičenia uvádzané v produktoch v žiadnom prípade nenahrádzajú akúkoľvek odbornú alebo lekársku pomoc. Ak je v popise produktu uvedené odporúčanie na predchádzajúcu konzultáciu s lekárom alebo iným odborníkom, berte, prosím, tieto odporúčania vážne). Nezodpovedám za váš prípadný neúspech v aplikácii postupov, rád a odporúčaní uvedených v digitálnych produktoch a službách.

3. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET. Po zakúpení on-line kurzu obdržíte po úhrade ceny prístupové údaje k prihláseniu do vášho užívateľského účtu tak, ako je uvedené v časti o dodacích podmienkach (čl. V. VOP). Zaväzujete sa dodržiavať mlčanlivosť o prístupových údajoch a neumožniť ich použitie tretím osobám. Ako kupujúci sa tiež zaväzujete udržiavať vaše údaje uvedené v užívateľskom účte aktívne a pravdivé. V prípade závažného porušenia vašich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy alebo týchto VOP som oprávnená vám užívateľský účet zneprístupniť či zrušiť. Rovnako tak v prípade porušenia vašich povinností týkajúcich sa ochrany autorských práv.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy, poučenie pre spotrebiteľa
 
1. Zo zákona môže spotrebiteľ od zmluvy uzavretej dištančným spôsobom spravidla odstúpiť bez udania dôvodu v 14 dennej lehote od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Máte možnosť v lehote do 14 dní od uzavretia Kúpnej zmluvy odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu, pokiaľ produkt nesplní vaše očakávania alebo i z akéhokoľvek iného dôvodu. V takomto prípade ma, prosím, o uplatnení garancie spokojnosti informujte elektronicky na e-maile: mail@anetasekacova.sk alebo písomne na adresu uvedenú v úvode týchto VOP. V informácii uveďte, že využívate právo v 14 dennej lehote odstúpiť od Kúpnej zmluvy v rámci garancie spokojnosti a priložte, prosím, pokiaľ možno i doklad o kúpe produktu alebo zašlite aspoň dátum nákupu, vaše identifikačné údaje a údaj o tom, aký produkt ste zakúpili. Odstúpiť (využiť garanciu spokojnosti) môžete aj jednoducho vyplnením formulára, ktorý nájdete tu. V prípade použitia vzorového formuláru vám bez zbytočného odkladu potvrdím jeho prijatie. Odstúpenie nemusíte nijako odôvodňovať.

2. Uplatnenie garancie spokojnosti formou podľa predchádzajúceho odseku v 14 dennej lehote znamená, že musí byť odstúpenie od Kúpnej zmluvy odoslané e-mailom na mail@anetasekacova.sk alebo odoslané poštou na moju adresu uvedenú v čl. II. odst. 1 VOP. Najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o využití garancie vám vrátim peniaze, ktoré som od vás prijala ako platbu za produkt. Peniaze vám vrátim rovnakým spôsobom, akým ste ich uhradili, ibaže by ste súhlasili s iným spôsobom platby, s ktorým by pre vás neboli spojené ďalšie náklady.

3. Ako kupujúci môžete od Kúpnej zmluvy odstúpiť i v ďalších prípadoch stanovených zákonom alebo Kúpnou zmluvou a VOP, najmä v prípade vadného plnenia (článok VIII. VOP). Ako Predávajúci som oprávnená od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia vašich povinností z Kúpnej zmluvy, najmä v prípade, kedy by došlo k neoprávneným zásahom do webového rozhrania, porušenia autorských práv a v ďalších prípadoch stanovených zákonom. Ak by zo strany Kupujúceho nedošlo k úhrade kúpnej ceny ani v lehote 10 dní po splatnosti, Kúpna zmluva sa uplynutím tejto lehoty ruší. V prípade odstúpenia od zmluvy som oprávnená vám okamžite zrušiť prístup do členskej sekcie.

4. Ak vám je spoločne s produktom poskytnutý darček, bonus, je darovacia zmluva medzi nami uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy z vašej strany bez uvedenia dôvodu alebo k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy z mojej strany pre podstatné porušenie vašich povinností z Kúpnej zmluvy, stráca darovacia zmluva účinnosť a ste povinní mi poskytnutý darček najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť. Všetky darčeky a bonusy sú zasielané či sprístupnené až po úhrade kúpnej ceny, pokiaľ nie je na webovom rozhraní uvedené, že sú posielané až po uplynutí lehoty garancie spokojnosti.

VIII. Záruka, práva z vadného plnenia, reklamačný poriadok
 
1. Práva vznikajúce z vadného plnenia a záruky sa riadia platnými právnymi predpismi, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

2. Ako Predávajúci vám zodpovedám, že produkt pri prevzatí nemá vady. Pokiaľ ste spotrebiteľom, ak sa vada prejaví do 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že produkt bol vadný už pri prevzatí. Pokiaľ ste spotrebiteľom, zodpovedám tiež zato, že sa vady nevyskytnú v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov od prevzatia produktu.

3. V prípade výskytu vady, ktorú nie je možné odstrániť alebo v prípade opakovaného výskytu vady alebo výskytu väčšieho počtu vád máte právo požadovať výmenu produktu za nový alebo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že neodstúpite od zmluvy alebo neuplatníte právo na dodanie nového produktu bez vád, môžete požadovať primeranú zľavu. Primeranú zľavu môžete žiadať aj v prípade, že by som nebola schopná vám nový produkt bez vád dodať, rovnako tak aj v prípade, že by som nezjednala nápravu v primeranej dobe alebo že by vám zjednanie nápravy pôsobilo značné problémy. Vzhľadom k charakteru produktu prichádza v úvahu ako vada nedostupnosť časti obsahu, prípadne chýbajúca alebo nečitateľná časť.

4. Práva z vadného plnenia vám nenáležia, pokiaľ by ste pred prevzatím produktu vedeli, že produkt má vadu alebo by ste vadu sami spôsobili. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na vady spôsobené nesprávnym používaním alebo uložením produktu.

5. Ak vám nebol produkt (resp. u online kurzu prístupové údaje) dodané v dodacej lehote, prosím, skontrolujte najskôr zložky „hromadná pošta“ alebo spam. Ak ani tam produkt (prístupové údaje) nenájdete, uplatnite reklamáciu podľa nasledujúceho odstavca.

6. Reklamáciu u mňa uplatnite bez zbytočného odkladu po zistení vád. Reklamáciu môžete uplatniť e-mailom na elektronickú adresu mail@anetasekacova.sk alebo zaslať písomne na adresu uvedenú v čl. II VOP. Uvítam, ak k reklamácii priložíte aj faktúru alebo iný doklad o kúpe, popis reklamovanej závady a návrh riešenia reklamácie. Reklamáciu vybavím bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, ak sa výslovne nedohodneme inak. O uplatnení a vybavení reklamácie vám poskytnem písomné potvrdenie, ak ste spotrebiteľ.

7. Upozorňujem, že poskytované služby v žiadnom prípade nenahradzujú odbornú zdravotnú starostlivosť a sú výsostne osobného charakteru. Zodpovednosť za svoje rozhodnutia po konzultáciách nesiete plne vy sami. Rovnako aj počas konzultácii ste plne zodpovední za seba a máte kontrolu nad sebou, svojimi rozhodnutiami a svojím správaním. 

8. Náhrada škody pri neprevzatí služby
Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal službu, ktorú nestornoval a zároveň nezaplatil dojednanú kúpnu cenu. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v časti Platobné podmienky a možnosti platby, podľa ktorej je kupujúci povinný zaplatiť dojednanú sumu.
Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým administráciu objednávky, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

9. Storno podmienky
Konzultačné služby môžu byť bez poplatku zrušené alebo presunuté do 1 dňa pred termínom. Pri zrušení konzultácie v deň termínu alebo pri nezrušených termínoch bude zaúčtovaný storno poplatok vo výške 100 %. Takisto pri neskorom príchode klienta na sedenie, sedenie skončí vo vopred dohodnutom čase, klient (Kupujúci) nemá nárok na náhradu ním spôsobeného meškania, nedodržania termínu a času stretnutia.
Kurzy, prednášky, workshopy (ďalej len aktivita) je možné stornovať za nasledovných podmienok:
Do 4 týždňov pred začiatkom aktivity je storno možné bez poplatku. Pri stornovaní v čase od 4 týždňov pred začiatkom aktivity bude účtovaný storno poplatok vo výške 50 %, od 1 týždňa pred začiatkom  aktivity 100 % z účastníckeho poplatku. Storná sa musia realizovať písomne bez výnimky. Náhradní účastníci môžu byť menovaní kedykoľvek.
Ako Predávajúci môžem odmietnuť ďalšie poskytovanie služieb v akomkoľvek bode spolupráce v prípade, že niečo zo strany klienta nie je mnou akceptovateľné alebo je to mimo mojich morálnych zásad a osobných hodnôt rovnako ako v prípade, že je to len niečo, čo považujem za nevhodné správanie. V tom prípade vám bude vrátená pomerná, nevyužitá časť.

10.  Záručné podmienky
Záručné podmienky sa na tento druh služby nevzťahujú.

IX. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov
 
1. Ak máte k uzavretej Kúpnej zmluve, jej plneniu, či mojej činnosti nejakú sťažnosť, kontaktujte ma, prosím, na adrese uvedenej v čl. II. VOP alebo na elektronickej adrese mail@anetasekacova.sk.

2. Podnikám na základe živnostenského oprávnenia, kontrolným orgánom je príslušný živnostenský úrad, dohľad nad dodržiavaním predpisov o ochrane spotrebiteľov vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. Dohľad nad dodržiavaním predpisov o ochrane osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Aj na tieto orgány sa môžete obrátiť so svojimi sťažnosťami.

3. Ak medzi mnou ako predávajúcim a spotrebiteľom dôjde k spotrebiteľskému sporu, má spotrebiteľ právo na jeho mimosúdne riešenie. Subjektom mimosúdneho riešenia podľa zákona č. výrobku 391/2015 Z. z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, je Slovenská obchodná inšpekcia. Všetky podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu sú uvedené na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk. Spotrebiteľ môže využiť aj platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. Záverečné ustanovenia
 
1. Kúpna zmluva je uzatváraná na dobu určitú, do doby splnenia povinností Predávajúceho a Kupujúceho vyplývajúcich zo zmluvy.

2. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom, ktorý nájdete na webovom rozhraní.

3. Vezmite prosím na vedomie, že som oprávnená tieto VOP jednostranne meniť, pre Kupujúceho však vždy platí text obchodných podmienok účinný v okamihu odoslania objednávky.

4. Tieto VOP sú účinné od 08.06.2021.